image1 image2 image3 image4 image5

Newsflash

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ที่ผ่านการประกวด
รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ขอแสดงความยินดีกับ  อสม.ที่ผ่านการนำเสนอผลงาน ระดับอำเภอพิปูน จำนวน ๔ ท่าน จากซ้ายไปขวา  อสม.ลำยอง  ปรีชา  สาขาการป้องการเอดส์ในชุมชน  อสม. นงฤดี  ศรีเปารยะ สาขาสุขภาพจิตชุมชน  อสม.เนาวรัตน์  ลิ่วล่อง สาขางานคุ้มครองผู้บริโภค  อสม.ธนชาติ  เพชรกรณ์ สาขาการแพทย์แผนไทย และขอแสดงความยินดีกับ  อสม.นงฤดี  ศรีเปารยะ  กับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในสาขา...........

you are here: Home

Who's Online

We have 3 guests online
Welcome to the Frontpage
21
Oct
    การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มเด็ก สตรี
แผนการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2557
รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเด็นหลัก   การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค
หัวข้อ           การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มเด็ก  สตรี
ตัวชี้วัที่ 1        
 1. ภาวะตกเลือดหลังคลอดไม่เกินร้อยละ 5
 2. ภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอดไม่เกิน 25ต่อเกิดมีชีพ 100
 3. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
 4. ANC คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 5. ห้องคลอดคุณภาพ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 6. WCCคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
 7. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 8. หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 100  9)หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลหลังคลอด ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65  ทารกแรกเกิด – 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
Read more...
 
 
21
Oct
    การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคในกลุ่มเด็กปฐมวัย (1-5 ปี)
แผนการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2557
รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นหลัก   การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค
หัวข้อ  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)
ตัวชี้วัที่ 1        
 1. เด็ก 3-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
 2. ได้รับการตรวจพัฒนาการตามวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
Read more...
 
 
21
Oct
    การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคในวัยเรียน
แผนการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2557
รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นหลัก   การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค
หัวข้อ  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มเด็กวัยเรียน
ตัวชี้วัที่ 1     นักเรียน 6-12 ปี มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ร้อยละของเด็กอายุ 6-12  ปีได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นทุกประเภทไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น หัด ร้อยละ 95
Read more...
 
   
21
Oct
    การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคในวัยทำงาน
แผนการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2557
รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประเด็นหลัก   การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค
หัวข้อ  การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ในกลุ่มวัยทำงาน
ตัวชี้วัที่ 1    ประชาชนหญิง 30 – 60 ปี ในเขตรับผิดชอบได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก-เต้านม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
        สัดส่วนของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกระยะที่ ๅ1และ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
Read more...
 
 
26
Mar
    รายได้ของประชากร
แสดงจำนวนและร้อยละของครอบครัวจำแนกตามรายได้ของครอบครัวต่อเดือน
พื้นที่ตำบลเขาพระ เขต รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๒ ปี ๒๕๕๔
ระดับรายได้ของครอบครัว(ต่อเดือน) จำนวน(หลังคาเรือน) ร้อยละ
น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่มี
๓๐๐๑-๙๐๐๐ บาท ๔๒ หลัง ๑๒.๑๖
๙๐๐๑-๑๒๐๐๐ บาท ๔๓๒ หลัง ๑๕.๖๕
๑๒๐๐๐ ขึ้นไป ๑๒๘๖ หลัง ๗๓.๐๖
รวม ๑๗๖๐ หลัง ๑๐๐
ที่มา.....จากการสำรวจ ปี ๒๕๕๔
จากตารางพบว่า ประชากรมีรายได้สูงสุดโดยเฉลี่ย ๑๒๐๐๐ บาทขึ้นไป ร้อยละ ๗๓.๐๖รองลงมา ๙๐๐๑-๑๒๐๐๐บาท  ร้อยละ ๑๕.๖๕ และ ๓๐๐๑-๙๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๓๘ไม่มีครัวเรือนที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ต่ำกว่า ๓๐๐๐ บาท

 
   
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2