image1 image2 image3 image4 image5

Newsflash

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ที่ผ่านการประกวด
รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ขอแสดงความยินดีกับ  อสม.ที่ผ่านการนำเสนอผลงาน ระดับอำเภอพิปูน จำนวน ๔ ท่าน จากซ้ายไปขวา  อสม.ลำยอง  ปรีชา  สาขาการป้องการเอดส์ในชุมชน  อสม. นงฤดี  ศรีเปารยะ สาขาสุขภาพจิตชุมชน  อสม.เนาวรัตน์  ลิ่วล่อง สาขางานคุ้มครองผู้บริโภค  อสม.ธนชาติ  เพชรกรณ์ สาขาการแพทย์แผนไทย และขอแสดงความยินดีกับ  อสม.นงฤดี  ศรีเปารยะ  กับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในสาขา...........

you are here: Home แผนการดำเนินงาน แผนประจำปี 2557 ป้องกันควบคุมโรค กลุ่มวัยทำงาน

โครงการส่งเสริมชุมชนไอโอดีนเข้มแข็ง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 24 April 2012 04:10

           การจัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นการสร้างกระแสสำนึกของประชาชน ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานตางๆที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันส่งเสริมให้ชุมชนใช้เกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือน ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๔ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔ ใช้รูปแบบการดำเนินงานโดยการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มาร่วมกันดำเนินงาน
 ผลการดำเนินงานตามโครงการพบว่ามีทุกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมและคณะทำงานครบ ๑๐๐ %
ขบวนการขับเคลื่อน ชุมชน หมู่บ้านไอโอดีน พบว่าหมู่บ้านมีการตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและมาตรการการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ครบ ทุกหมู่บ้าน มีการประกาศนโยบาย
          และมาตรการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ครบ ทุกหมู่บ้าน มีการจัดระบบการสื่อสาร

๑.ชื่อส่งเสริมชุมชนไอโอดีนเข้มแข็ง 
๒.ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๒
      ๑.นางชนิล  ละม้าย        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้าโครงการ
      ๒.นางวารุณี  เกษเพชร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      ผู้ช่วยกิจกรรมโครงการ
      ๓.นางสาวปัญญ์ชลี  จินา นักวิชาการสาธารณสุข       ผู้ช่วยกิจกรรมโครงการ
      ๔.คณะอสม.ในพื้นที่          ผู้ช่วยกิจกรรมโครงการ
      ๕.นางจิรา  เดโช  สาธารณสุขอำเภอพิปูน                    ที่ปรึกษาโครงการ
๓.วัตถุประสงค์
     ๓.๑ เพื่อให้ผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาท้องถิ่น/อสม. และประชาชนมีความรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติการดูแลเพื่อส่งเสริมไอโอดีนในชุมชนได้
      ๓.๒ เพื่อให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อเกลือที่มีสารไอโอดีนได้มาตรฐาน
      ๓.๓เพื่อให้สถานจำหน่ายเกลือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกลือเสริมไอโอดีนมาจำหน่ายได้ถูกต้อง
      ๓.๔ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ
      ๓.๕ เพื่อให้โรงเรียน/นักเรียน มีความรู้/จัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในโรงเรียนและชุมชนได้ต่อไป
๔.ตัวชี้วัด/ความคาดหวัง
      ๔.๑ ชุมชนผ่านเกณฑ์การประเมิน ชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนระดับดีมาก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
      ๔.๒ผู้นำชุมชนและประชาชนมีความรู้มีความรู้และปฏิบัติเรื่องการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนได้
      ๔.๓  ร้านจำหน่ายเกลือ/ครัวเรือนมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้คุณภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐
      ๔.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนในเขตรับผิดชอบใช้เกลือไอโอดีนเสริมมีคุณภาพ
๕.ขั้นตอนและกิจกรรมที่ดำเนินงาน
      ๕.๑ ดำเนินการประสานงานสรรหาผู้มาร่วมเป็นคณะทำงานตามโครงการจากหน่วยงานที่
       เกี่ยวข้อง  นัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
      ๕.๒ประสานงานโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือนัดกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการชี้แจง
      ๕.๓จัดทำเอกสาร เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ
            -เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์
            -เอกสารการเผยแพร่
            -ป้ายผ้าโครงการ
      ๕.๔ประสานงานเอกชนโรงงานผลิตเกลือเพื่อขอสนับสนุนมาดำเนินงาน
      ๕.๕ประสานงานผู้นำชุมชน/องค์กรปกครองท้องถิ่น
     ๕.๖ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
๖. ผลที่ได้รับตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
      ๖.๑ กิจกรรมการประชุมคณะดำเนินงานตามโครงการฯ
           ดำเนินการสรรหาบุคคลที่จะมาร่วมเป็นคณะทำงานตามโครงการ โดยการคัดเลือกตัวแทนจากองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แยกรายหมู่บ้าน ตำบลเขาพระ (เขตรับผิดชอบ ๙ หมู่บ้าน) เพื่อร่วมกันดำเนินงานขับเคลื่อน “ชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน”

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<- ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Last Updated on Saturday, 19 May 2012 12:47