image1 image2 image3 image4 image5

Newsflash

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ที่ผ่านการประกวด
รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ขอแสดงความยินดีกับ  อสม.ที่ผ่านการนำเสนอผลงาน ระดับอำเภอพิปูน จำนวน ๔ ท่าน จากซ้ายไปขวา  อสม.ลำยอง  ปรีชา  สาขาการป้องการเอดส์ในชุมชน  อสม. นงฤดี  ศรีเปารยะ สาขาสุขภาพจิตชุมชน  อสม.เนาวรัตน์  ลิ่วล่อง สาขางานคุ้มครองผู้บริโภค  อสม.ธนชาติ  เพชรกรณ์ สาขาการแพทย์แผนไทย และขอแสดงความยินดีกับ  อสม.นงฤดี  ศรีเปารยะ  กับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในสาขา...........

you are here: Home สถิติด้านประชากร

ประชากร
ประชากรวัยแรงงานจำแนกตามอาชีพ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 March 2012 12:59
ตารางแสดงข้อมูลประชากรวัยแรงงานจำแนกตามอาชีพ อายุ ๑๕-๕๙ ปี รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๒
อาชีพ จำนวน ร้อยละ
เกษตรกรรม ๑๘๖๔ ๗๑.๗๗
รับจ้าง ๓๑๖ ๑๒.๑๖
นักศึกษา ๕๘๒ ๒๒.๔๑
ค้าขา ๘๗ ๓.๓๕
ยราชการ ๑๐๘ ๔.๑๕
 
ที่มา การสำรวจประชากร ปี๒๕๕๔
จากตารางพบว่าร้อยละของประชากรวัยแรงงานจำแนกตามอาชีพ อายุ๑๕-๕๙ ปี ของเขตรับผิดชอบ รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๒ สูงสุดอยู่ในกลุ่ม เกษตรกรรมจำนวน ๑๘๖๔ คน ร้อยละ ๗๑.๗๗ รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ  ๒๒.๔๑ และ กลุ่มอาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๑๒.๑๖ กลุ่มอาชีพต่ำสุดคือกลุ่มค้าขาย 

Last Updated on Monday, 01 April 2013 03:32
 
รายได้ของประชากร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 March 2012 12:25
แสดงจำนวนและร้อยละของครอบครัวจำแนกตามรายได้ของครอบครัวต่อเดือน
พื้นที่ตำบลเขาพระ เขต รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๒ ปี ๒๕๕๔
ระดับรายได้ของครอบครัว(ต่อเดือน) จำนวน(หลังคาเรือน) ร้อยละ
น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่มี
๓๐๐๑-๙๐๐๐ บาท ๔๒ หลัง ๑๒.๑๖
๙๐๐๑-๑๒๐๐๐ บาท ๔๓๒ หลัง ๑๕.๖๕
๑๒๐๐๐ ขึ้นไป ๑๒๘๖ หลัง ๗๓.๐๖
รวม ๑๗๖๐ หลัง ๑๐๐
ที่มา.....จากการสำรวจ ปี ๒๕๕๔
จากตารางพบว่า ประชากรมีรายได้สูงสุดโดยเฉลี่ย ๑๒๐๐๐ บาทขึ้นไป ร้อยละ ๗๓.๐๖รองลงมา ๙๐๐๑-๑๒๐๐๐บาท  ร้อยละ ๑๕.๖๕ และ ๓๐๐๑-๙๐๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๓๘ไม่มีครัวเรือนที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ต่ำกว่า ๓๐๐๐ บาท

Last Updated on Monday, 01 April 2013 03:33
 
ข้อมูลประชากร ข้อมูลทะเยียนราษฯ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 March 2012 09:55
ในเขตรับผิดชอบ ของ รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด ๗๒๑๙ คน เป็นเพศชาย ๓๖๐๗ คน และเพศหญิง ๓๖๑๒คน
ตารางที่ ๒  จำนวนและร้อยละของประชากร รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๕๔ จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ(ตามทะเบียนราษฎร์)
กลุ่มอายุ ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ รวม ร้อยละ
๐-๔ ๒๔๓ ๖.๗๓ ๓๑๒ ๘.๖๓ ๕๕๕ ๗.๖๘
๕-๙ ๒๗๗ ๗.๖๗ ๒๓๔ ๖.๔๗ ๕๑๑ ๗.๐๗
๑๐-๑๔ ๒๘๙ ๘.๐๑ ๒๑๖ ๕.๙๘ ๕๐๕ ๖.๙๙
๑๕-๑๙ ๒๗๘ ๗.๗๐ ๒๖๕ ๗.๓๓ ๕๔๓ ๗.๕๒
๒๐-๒๔ ๒๒๑ ๖.๑๒ ๒๕๙ ๗.๑๗ ๔๘๐ ๖.๖๔
๒๕-๒๙ ๒๘๘ ๗.๙๘ ๓๓๓ ๙.๒๑ ๖๒๑ ๘.๖๐
๓๐-๓๔ ๓๓๑ ๙.๑๗ ๓๓๐ ๙.๑๓ ๖๖๑ ๙.๑๕
๓๕-๓๙ ๓๒๖ ๙.๐๓ ๓๑๙ ๘.๘๓ ๖๔๕ ๘.๙๓
๔๐-๔๔ ๒๔๕ ๖.๗๙ ๒๖๙ ๗.๔๔ ๕๑๔ ๗.๑๒
๔๕-๔๙ ๒๕๒ ๖.๙๘ ๒๒๘ ๖.๓๑ ๔๘๐ ๖.๖๔
๕๐-๕๔ ๒๐๑ ๕.๕๗ ๑๙๘ ๕.๔๘ ๓๙๙ ๕.๕๒
๕๕-๕๙ ๑๕๐ ๔.๑๕ ๑๓๙ ๓.๘๔ ๒๘๙ ๔.๐๐
๖๐-๖๔ ๑๒๙ ๓.๕๗ ๑๖๒ ๔.๔๘ ๒๙๑ ๔.๐๓
๖๕-๖๙ ๙๐ ๒.๔๙ ๑๑๗ ๓.๒๓ ๒๐๗ ๒.๘๖
๗๐-๗๔ ๑๐๓ ๒.๘๕ ๘๐ ๒.๒๑ ๑๘๓ ๒.๕๓
๗๕+ ๑๘๔ ๕.๑๐ ๒๑๔ ๕.๙๒ ๓๙๘ ๕.๕๑
รวม ๓๖๐๗ ๔๙.๙๖ ๓๖๑๒ ๕๐.๐๔ ๗๒๑๙ ๑๐๐
 
ที่มา :  ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 
    ในส่วนโครงสร้างประชากร รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา๒ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน คือ อายุ ๑๕ - ๕๙ ปี รองลงมา คือ วัยเด็กและเยาวชน ที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ส่วนประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มมากขึ้นเนื่องจากระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดีขึ้นจากอดีต โดยมีอัตราส่วนพึ่งพิงระหว่างวัยแรงงาน และวัยพึ่งพิง เท่ากับ ๑: ๐.๔๙
Last Updated on Monday, 01 April 2013 03:32