image1 image2 image3 image4 image5

Newsflash

ขอแสดงความยินดีกับ อสม.ที่ผ่านการประกวด
รพสต.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๒ ขอแสดงความยินดีกับ  อสม.ที่ผ่านการนำเสนอผลงาน ระดับอำเภอพิปูน จำนวน ๔ ท่าน จากซ้ายไปขวา  อสม.ลำยอง  ปรีชา  สาขาการป้องการเอดส์ในชุมชน  อสม. นงฤดี  ศรีเปารยะ สาขาสุขภาพจิตชุมชน  อสม.เนาวรัตน์  ลิ่วล่อง สาขางานคุ้มครองผู้บริโภค  อสม.ธนชาติ  เพชรกรณ์ สาขาการแพทย์แผนไทย และขอแสดงความยินดีกับ  อสม.นงฤดี  ศรีเปารยะ  กับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในสาขา...........

you are here: Home

โครงการ ตำบลนมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 19 May 2012 12:52

          "นมแม่คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว"เป็นคำขวัญที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานให้แก่ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ด้วยความตั้งพระทัยมั่นของสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในการสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวโดยเริ่มต้นส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องจากทรงเห็นว่านมแม่มีประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจต่อลูก การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของลูกมากที่สุด อยากให้ลูกแข็งแรง และมีสุขภาพดี ที่สำคัญที่สุดการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่อย่างเดียวในระยะ ๖ เดือนแรก เป็นการให้ภูมิคุ้มกันโรคให้แก่ลูก เนื่องจากในน้ำนมแม่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ และโรคทางเดินอาหารได้เป็นอย่างดีและเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างเสริมสถาบันครอบครัวและแก้ไขปัญหาเยาวชนซึ่งต้องแก้ไขที่สถาบันครอบครัวซึ่งเป็นต้นเหตุโดยการให้ความอบอุ่นแก่เด็กตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์จนคลอด และเด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องซึ่งความอบอุ่นของครอบครัวจะทำให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพจิตที่ดี อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะติดตัวเด็กไปในอนาคต”

           

ภาคีในพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ ประชุมอย่างต่อเนื่อง                      ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อน        

            

ทำประชาคม-มาตรการทางสังคม                                 อบรมทักษะความรู้ ให้บุคลากรทุกคน   

    

การสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนตำบลนมแม่ 

            

    สร้างเครือข่ายแกนนำแม่อาสา                                                อบรมฝึกยุวทูตให้มีทักษะเป็นดีเจน้อย       

            

แม่อาสา/ อสม.เป็นพี่เลี้ยงใกล้ชิด                                                  จนท.สาธารณสุขเยี่ยมบ้านทันที   

 การประชาสัมพันธ์

             

             

การสนับสนุนจากองค์กรในพื้นที่

 

  • กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน เทศบาลตำบลเขาพระ
  • โรงเรียนในพื้นที่
  • โรงพยาบาลพิปูน
  • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน
  • ชมรมผู้สูงอายุกลุ่มจุฬาภรณ์ 
ยกย่องบุคคลต้นแบบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 

 

            

    ความภาคภูมิใจ     

            

ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

Last Updated on Tuesday, 02 July 2013 15:52